Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hogenkamp Agrarische Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hogenkamp Agrarische Coaching respecteert de privacy van haar klanten, dienstverleners en websitebezoekers. Zij vindt een goede omgang met persoonsgegevens dan ook van groot belang. Hogenkamp Agrarische Coaching draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld.

Dit doet zij onder andere door zich te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet biedt. Het moet voor u als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier uw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van u als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Contactgegevens:
Hogenkamp Agrarische Coaching
Bongerd 10
7642 DA  Wierden
Tel: 085-0645591

info [apenstaartje] agrarischecoaching [punt] nl

Kamer van Koophandel nummer: 58918337

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Website en contactformulier
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Dit is noodzakelijk om internetcriminaliteit tegen te gaan en zo de website bereikbaar en veilig te houden, dit is een gerechtvaardigd belang.

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt per e-mail of door het invullen van het contactformulier. Wij vragen u bij het invullen van het contactformulier om uw naam, plaats, telefoonnummer en e-mailadres. Hiermee verleent u aan ons toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen of wellicht uitvoering te geven aan een bestaande overeenkomst.

Dienstverlening
Hogenkamp Agrarische Coaching biedt begeleiding op het gebied van persoonlijke ontwikkeling in de agrarische sector. Om onze werkzaamheden op een zo goed mogelijke manier te verrichten hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • (bedrijfs)naam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Deze gegevens hebben wij nodig om een offerte uit te brengen, op een juiste manier uitvoering aan de overeenkomst te geven, een bezoek te brengen en eventuele klachten op te lossen.

Er zullen geen gegevens over uw gezondheid worden gevraagd. Ook zal geen contact worden opgenomen met (vorige) behandelaars/ begeleiders om (medische) persoonsgegevens op te vragen.

Het is mogelijk dat Hogenkamp Agrarische Coaching het voor het coachings- of begeleidingstraject belangrijk vindt een analyse uit te laten voeren. Deze analyse zal door een derde partij worden uitgevoerd. U zal door ons of de derde partij een link toegezonden krijgen. Bij het aanklikken van de link en het invullen van de analyse worden uw naam, emailadres en de resultaten van de analyse vastgelegd in de systemen van de derde partij. Daarnaast verleent u met het doen van de analyse toestemming om de resultaten van deze terug te sturen naar Hogenkamp Agrarische Coaching en verdere acties te ondernemen.

Geslacht, naam, adres, postcode plaats en email zullen ook worden gebruikt voor het verzenden van een factuur. Door een betaling aan Hogenkamp Agrarische Coaching te doen verstrekt u bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan ons.

Dienstverleners en andere relaties
Hogenkamp Agrarische Coaching heeft ook contact met dienstverleners en andere partijen zoals de Gemeente. Hogenkamp Agrarische Coaching heeft van deze partijen de bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres en naam, e-mailadres en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Er zal ook om een KVKnummer, BTW nummer en bankgegevens worden gevraagd.

Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of voor een offerte/ het aangaan van een overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende dienstverlener is gesloten.

Onder andere de coaches die op onze website staan vermeld worden als dienstverleners aangemerkt. Van de coaches staan een naam, emailadres en foto op de website. Hiervoor verlenen zij toestemming aan Hogenkamp Agrarische Coaching.

Cookies
Ook door gebruik van cookies zouden eventuele persoonsgegevens kunnen worden verzameld, hierover wordt u geïnformeerd in een cookieverklaring.

DOELEINDEN VERWERKING

Wij verwerken deze persoonsgegevens om:

 • in contact te kunnen treden;
 • offerte/ aangaan/ werkzaamheden in het kader van gesloten overeenkomsten uit te voeren;
 • relatiebeheer;
 • betalingen te verrichten en te ontvangen;
 • om u zo goed mogelijk van dienst te zijn;
 • bij eventuele klachten/ geschillen;
 • het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
 • het van de websites van Hogenkamp Agrarische Coaching;
 • het voldoen van eventuele andere wettelijke verplichtingen.

U dient er bewust van te zijn dat wij bijvoorbeeld zonder contactgegevens niet met u in contact kunnen treden. Tevens kan Hogenkamp Agrarische Coaching zonder persoonsgegevens die bijvoorbeeld belangrijk zijn voor de betreffende dienstverlening geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

RECHTEN VAN BETROKKENEN
U hebt het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, gegevensverwerking te beperken of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om een verzoek in te dienen om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hogenkamp Agrarische Caching. Ook heeft u het recht om een verzoek in te dienen voor gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bovenstaand e-mailadres. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u ook contact opnemen met Paulien Hogenkamp door te bellen naar +0031850645591. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen. Wij vinden het belangrijk om samen met u tot een oplossing te komen. Ook kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

BEWAREN PERSOONSGEGEVENS
Hogenkamp Agrarische Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Ten aanzien van persoonsgegevens in contactformulieren en e-mails e.d. zal frequent worden beoordeeld of deze, al dan niet kunnen worden bewaard.

Het IP-adres, browsertype en besturingssysteem, ter functionering en beveiliging van de website, zal worden bewaard zolang dit nodig is voor deze beveiliging. Daarnaast verwijzen wij u naar Cookies, of vergelijkbare technieken.

Hogenkamp Agrarische Coaching dient zich altijd te houden aan wettelijke bewaartermijnen.
Zo bestaat er bijvoorbeeld een fiscale bewaarplicht, waardoor basisgegevens zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie, andere gegevens m.b.t. de administratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering minimaal 7 jaar bewaard blijven.

Ten aanzien van persoonsgegevens van potentiële dienstverleners zal ook frequent worden beoordeeld of deze, al dan niet kunnen worden bewaard.

Andere gerechtvaardigde belangen van Hogenkamp Agrarische Coaching kunnen ook van invloed zijn op het bewaren van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het bewaken van Hogenkamp Agrarische Coachings eigen bewijs- en rechtspositie.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen.
Tussen Hogenkamp Agrarische Coaching en de derde partijen wordt, in ieder geval wanneer hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal worden toegezien op de naleving daarvan.

Mochten persoonsgegevens worden doorgegeven naar derde landen (buiten de Europese Economische ruimte) of internationale organisaties, dan zullen in dergelijke gevallen passende maatregelen worden genomen om te waarborgen dat persoonsgegevens goed worden beschermd.
Als het gaat om derde partijen kunt u denken aan onze accountant/boekhouding, web en maildiensten en een analyseprogramma persoonlijkheid.

Dit kunnen ook eventuele cookieleveranciers zijn. Wij verwijzen u naar Cookies, of vergelijkbare technieken.

Bekijk hier ons cookieoverzicht »

BEVEILIGING
Hogenkamp Agrarische Coaching draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies, misbruik, en andere onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens of hebt u het idee dat gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met ons op via bovenstaand e-mailadres.

DISCLAIMER
Deze disclaimer is van toepassing op de door Hogenkamp Agrarische Coaching geëxploiteerde website www.agrarischecoaching.nl en betreffend emailverkeer.

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Hogenkamp Agrarische Coaching geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.
Het is niet toegestaan om de inhoud van een website te kopiëren, openbaren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen, of een andere vorm van gebruik.

De informatie opgenomen in e-mails (inclusief eventuele bijlagen) van Hogenkamp Agrarische Coaching is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u een e-mail hebt ontvangen en niet de geadresseerde bent, verzoekt Hogenkamp Agrarische Coaching haar direct te informeren en deze e-mail en de eventuele bijlagen te vernietigen.

Iedere kopie, openbaring, verspreiding, al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar stellen of andere vorm van gebruik van e-mail(s) van Hogenkamp Agrarische Coaching is verboden, tenzij dit past in de uitoefening van de overeenkomst.

Hogenkamp Agrarische Coaching is in zijn geheel niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de website en het emailverkeer, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen.

WIJZIGING
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website, webshop en in de app gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 mei 2022.